Vad menas med ASA-klassifikation av patienter?

Innan ett kirurgiskt ingrepp är det viktigt att kartlägga patientens hälsotillstånd. Detta säkrar god och korrekt behandling, utfört av vårdpersonal som är lämplig för arbetet och med adekvat nivå av resurser och utrustning.  ASA-klassifikationen är ett system som används för att bedöma varje patients hälsotillstånd, och huruvida behandling med anestesi är försvarbart i det enskilda fallet.

Modern anestesi är mycket säker, men fortfarande inte utan risk för komplikationer. Därför är det viktigt för oss på Aneste att följa detta klassifikationssystem. Det ska vare tryggt att bli behandlad av vår personal, och vi ser till att din hälsa ses över under hela behandlingsförloppet.

ASA-klassifikationens fem klasser

ASA placerar patienterna i följande fem klasser: 

Det är American Society of Anesthesiologists som har utvecklat klassifikationssystemet för att bedöma risken vid användning av narkos. Klassen du inplaceras i återspeglar ditt hälsotillstånd, oberoende av vilket ingrepp du ska få utfört. Själva klassifikationen utförs av en behörig narkosläkare. Sammantaget ger klassifikationen, patientens ålder, samt kunskap om ingreppet som ska utföras, en god grund för att bedöma huruvida det är försvarbart att ge  narkos för ingreppet du planeras få utfört.  

Klass 1

Patienter i klass 1 definieras som för övrigt frisk patient. Detta är friska, unga utan psykiska eller fysiska sjukdomar som röker färre än fem cigaretter per dag. Här medför anestesi liten risk.

Klass 2

Klass 2 är för patienter med en lindrig systemsjukdom utan påtaglig funktionell begränsning. Sjukdomen påverkar inte patienten i vardagen, men kan medföra begränsningar när det ska utföras ingrepp eller anestesitekniska åtgärder. Ett exempel kan vara en patient med högt blodtryck eller astma, som inte har några problem med sjukdom vid korrekt medicinering. 

Klass 3

Detta är patienter med en allvarlig systemsjukdom med påtaglig funktionell begränsning. Det kan till exempel vara diabetes med organkomplikationer eller en mer allvarlig lungsjukdom. Här måste vi göra en mer omfattande bedömning vad gäller narkosens lämplighet. Vissa patienter kommer därför avvisas i den här gruppen. En viktig faktor i denna grupp är också vikten, då patienter med BMI >40 är ASA 3.

Klass 4

I klass 4 hittar vi patienter som har en livshotande organisk sjukdom eller sjukdom. Denna behöver inte vara relaterad till ingreppet som ska utföras, men kan ändå begränsa behandlingsförloppet.

Klass 5

I denna klass placeras patienter som inte förväntas överleva de kommande 24 timmarna, överlevnaden är avhängig om de får kirurgi utförd eller ej. 

Patientsäkerhet kommer alltid först

För oss kommer säkerheten hos patienterna alltid först. Vi gör därför en grundlig bedömning av varje patient innan vi sänder ut personal i samband med ett uppdrag. Vi behandlar huvudsakligen patienter i klass 1 och 2. Detta har vi kompetens till, och vi god kontroll över eventuella risker för patienter i de här klasserna. 

För patienter i högre ASA klasser krävs det ofta mer avancerad utrustning, men också av och till längre postoperativ övervakning och behandling efter ingreppet. I sådana fall är det inte alltid lika lämpligt att använda våra tjänster och den individuella värderingen av patienten är ännu viktigare. Vi hjälper gärna till med den inledande bedömningen och kartläggningen.

För mer information om ASA-klassifikation av patienter kan du skicka oss en e-post.

Den viktigaste insikten är att alla patienter kräver och förtjänar en individuell bedömning av en narkosläkare innan varje narkosbehandling för att risken och vinsten med behandlingen skall kunna balanseras.