Vi erbjuder uthyrning och vikarieförmedling av anestesitjänster

Anestesispecialisten startade 2013 i Norge och några år senare i Sverige, som en anestesitjänst på tandvårdskliniker till patienter med tandläkarskräck, som en fortsättning på företaget Anestesispecialisten Stefan Hauptig som blev etablerat i 2007. Det skulle visa sig att behovet av att hyra personal och anestesitjänster var stort, och de senaste åren har vi utvidgat verksamheten till att också omfatta generell kirurgisk verksamhet i dagkirurgisk miljö, samt uthyrning av operationssjuksköterskor. Vi kan nu erbjuda en totallösning för anestesitjänster. Det innebär olika former av rådgivning, som behovsinventering, projektering, uppstart, drift och effektiv organisering av anestesitjänster. Vi har också en mobil anestesianordning, så att vi kan komma till de flesta kliniker med all nödvändig utrustning. 

Vem kan hyra anestesiteam?

För att kunna hyra personal från oss, måste vi ha ett samarbetsavtal som reglerar arbetet. Detta för att vi ska ha en gemensam förståelse för hur samarbetet ska fungera. Att vara vår partner betyder att din verksamhet är en del av ett längre arbetsavtal. Vi har en avtalsenlig rollfördelning, där alla parter är införstådda med hur systemet fungerar. Vi skickar aldrig personal slumpmässigt till olika verksamheter. Vi måste veta vilken del av värdekedjan vi ska leverera. Vad är det vi ska göra, och vad ska de göra? Hur stor del av processen ska vi ta ansvar för? Detta är för att få ett effektivt och ordnat samarbete, undgå tvister och inte minst se till att patienten får en bra och trygg behandling. Klara ansvarsförhållanden förenklar också arbetet för kundklinikens personal, och vår egen inhyrda personal.

Det som är avgörande för oss och för ett gott resultat är duktig personal, kunskap, erfarenhet och inte minst god kommunikation. Det är viktigt för oss att ha standardmetoder för hur vi arbetar, och att alla inblandade vet vad som försiggår. Vi är ett specialiserat team, där varje enskild person utför konkreta uppgifter. Detta för att kunna ha ett sammanhållet team, som är trygga med sina uppgifter och med varandra. Genom att standardisera sättet vi arbetar på kan vi behålla flexibiliteten i verksamheten. Vi tänker utanför boxen eftersom det behövs, samtidigt som vi alltid prioriterar rationella arbetsmetoder, patientens och verksamhetens säkerhet och välbefinnande.

Aneweb – god översikt med eget IT-system

Alla våra partner får tillgång till vårt egenutvecklade IT-system Aneweb, där alla beställningar, förfrågningar, logistik och arbetsfördelning utförs. Aneste Drift är utformat som en modell där verksamheten är inlagt i ett IT-system. Systemet ger oss mer förutsägbarhet och styrningsmöjligheter som vi annars inte skulle ha. Aneweb gör vår verksamhet effektivare, billigare, transparent och spårbar. Genom att ha ett översiktligt IT-system vet vår personal, klinikens personal och vår administratör alltid vad som ska göres och vem som ska göra vad.

Vilka fördelar finns det med att hyra, jämfört med att ha ett eget team själv? 

Det är dyrt att ha egen utrustning Äger du allt själv har du fasta kostnader. Om du ska hyra eller driva själv beror på hur mycket du har att göra och vilken slags utgångspunkt kliniken har för att använda anestesi, till exempel vad gäller kompetens och erfarenhet. Aneste Drifts ledning har levererat anestesitjänster i 12 år och har aldrig avbokat för att vi saknat utrustning eller personal. Vi skickar aldrig personal till en klinik och antar att de har all nödvändig utrustning. Innan vi utför anestesiologiskt arbete kontrollerar vi att vi har allt tillgängligt och fungerande som behövs för att lösa uppgiften. När vi har utfört arbetet kontrollerar vi alltid att all utrustning fungerar för de som kommer nästa gång. Dessa rutiner är standardiserade och inlagda i appen Aneweb som en checklista för vår personal.

Har din verksamhet behov av anestesitjänster? Ta kontakt med oss via e-post för ett samtal om vad vi kan göra för din klinik.