Hur är det att arbeta freelance?

Som förmedlare av hälsopersonal för tillfälliga uppdrag, hjälper vi till att tillgodose en stor efterfrågan inom hälso- och sjukvården. Det är utmanande att bemanna inom hälsoområdet eftersom arbetsbelastningen kan variera så mycket. En lösning som fungerar väl för många har blivit att minska den fasta personalen, och hellre ta in tillfällig personal vid behov. Detta kan bidra till att täcka den stora arbetsbelastningen, eller göra det möjligt att bygga vidare på egna behandlingsalternativ med till exempel anestesitjänster.

För hälsopersonal som önskar ta på sig tillfälligt arbete under lediga dagar, är utvecklingen förstås positiv. Vi ser en kontinuerlig ökning av inkommande uppdrag, och har mycket arbete tillgängligt för våra vikarier.

Nu expanderar vi och önskar flera vikarier inom intensiv- och akutsjukvård samt postoperativt.

Trygg bemanningslösning för personal, klinik och patient

Vi har byggt upp en plattform för att ta hand om våra vikarier och klinikerna vi samarbetar med, men naturligtvis också för patienterna som vi ska behandla. För klinikerna är vår lösning en pålitlig plattform som säkerställer att de alltid har tillräckligt med nödvändig personal. Vikarierna får en trygg och förutsägbara arena för att ta på sig önskad arbetsmängd, och kan arbeta på sina egna premisser under ordnade förhållanden.

Samtidigt är patientsäkerheten vårt fundament. Vi utför alltid grundliga undersökningar innan vi ingår samarbetsaval med vikarier och kliniker. Vi skickar aldrig ut personal för att utföra anestesi på patienter vi inte har godkänt i förväg. Det ska vara hög kvalitet och professionalitet förbundet med våra tjänster, och vi upplever också stor tillfredsställelse både bland vikarier och kliniker.

Arbete efter område och kapacitet

Den största fördelen med att ta uppdrag genom oss, är friheten och flexibiliteten det ger. Vi har både vikarier som tar uppdrag sporadiskt vid sidan av en fast anställning eller skiftarbete, som önskar arbeta lite mer efter att ha gått i pension eller som enbart arbetar på företag och hyr ut sina tjänster till oss och andra aktörer.

Enligt våra vikarier är variationen de får också en av orsakerna till att de trivs med att arbeta uppdragsbaserat. Har man ett fast arbete, exempelvis på sjukhus, kan det vara intressant att få resa och arbeta på tandvårdskliniker eller annan dagkirurgisk verksamhet.

Riktig kompetens tillgänglig när det behövs

För sjukhus och kliniker finns det många fördelar med att hälsopersonal jobbar uppdragsbaserat. Först och främst säkrar det att kliniken har den rätta kompetensen tillgänglig närsomhelst. Det blir också enklare att vara flexibel gentemot de fast anställda, till exempel vi semester, och för att förhindra trötthet och utbrändhet vid stor arbetsbörda.
Vi tror att ett välfungerande samarbete mellan klinik och bemanningsföretag är avgörande för att en bemanningslösning ska fungera optimalt. Därför har vi alltid löpande kommunikation med klinikerna vi samarbetar med, för att kontinuerligt kunna förbättra vårt utbud.

Enklare att erbjuda anestesi till alla patienter

Genom att hyra ut hela anestesiteam, gör vi det enklare för kliniker landet över att erbjuda sina patienter anestesi. Alla kliniker har inte förutsättning att ha egen fast anestesipersonal och -utrustning, då detta både är kostsamt och resurskrävande. Långt fler kan däremot kvalificera sig att använda våra tjänster när de får en patient det är lämpligt att behandla under narkos. Hos oss kan du hyra hela anestesiteam, men också vår mobila anestesianordning, som innehåller all nödvändig utrustning för att utföra full narkos.
Ofta kan vi ställa upp med team på mycket kort varsel. Detta vet vi är en fördel när oroliga patienter ska behandlas, och väntetiden för operation helst ska vara så kort som möjlig.

Vi bidrar till att göra uppdragsbaserat arbete attraktivt

I takt med att efterfrågan på inhyrd personal ökar, är vi stolta att tillhandahålla en plattform som säkrar att patienterna får den behandling de behöver. Vi tror också att detta arbetssätt blir mer attraktivt bland hälsopersonal, när det upplevs som enkelt, tryggt och välorganiserat. Vill du veta mer om att arbeta för Anestesispecialisten.se? Skicka oss en e-post.